Koulutukset

Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi

Aika01.05. - 15.06.2020

touko-kesäkuu 2020
Tavoite

Opiskelija

  • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen luonnontieteellisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
  • tuntee esi- ja alkuopetuksenympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
  • osaa hyödyntää arkisia tilanteitaja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet2 op
Sisältö
  • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteetympäristöopin osalta
  • oppiaineille ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
  • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
  • luonnontieteellinen ajattelu, ympäristön ja ilmiöiden havainnointi ja kokemuksellisuusoppimisessa
  • lapsen luontosuhteen vahvistaminen
  • kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisessa
KouluttajatVastuuopettaja: FT Minna Hämäläinen
Suoritustapa

Kirjallinen tentti, harjoitustyö.
Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen ja ryhmäopetuksen sisällöt. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa opintokäynteinä.

Luento-opetus 10 t, Ryhmäopetus 10 t, Itsenäinen työskentely 34 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Porvoo: WSOY.
TAI
Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus.
2. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2000 sarja. Juva: PS-kustannus, s. 1-112 (Rauma), s. 116–214 (Turku).

EmoyliopistoTurun yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.