Koulutukset

Terveyskunto terveyden edistäjänä

Aika01.04. - 31.05.2020

huhti-toukokuu 2020 1 x pe-la
Opetusaikataulu vahvistuu myöhemmin.

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
 • kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
 • ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset.
 • laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella
Opintopisteet5 op
SisältöTerveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.
Suoritustapa

Luennot 10 t, ja itsenäisesti tehtävät kenttätestit (UKK-kävelytesti, yhden jalan tasapainotesti, flamingotesti, selän sivutaivutustesti, vatsalihastesti, alaraajojen toistokyykistystesti, selkälihasten pitotesti, yläraajojen toistotesti) eri ikäisille henkilöille (lapsi/nuori, työikäinen ja ikääntynyt). Laaja oppimistehtävä (mittaustulosten analysointi, luotettavuuden, turvallisuuden ja merkityksen pohtiminen, liikuntasuositusten kirjoittaminen. Merkitys terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla).

Kirjallisuus
 • Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta.  2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin)
 • Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin) 
 • Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetel-miä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012. (soveltuvin osin)
 • Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (soveltuvin osin)
 • Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
 • Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
Hinta

160 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 60 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.04.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.