Koulutukset

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa

Aika31.10. - 31.12.2017

tiistaisin 31.10., 7.11., 14.11.2017 klo 17.00-20.15

PaikkaTurun yliopisto SIRKKALA Minerva, seminaarisali E225, os. Kaivokatu 12, 2. krs
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö

Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

KouluttajatPsykologi PsM, KM Saara Nolvi
SuoritustapaLuennot 12 h ja essee. Esseen palautus 15.12.2017 / 16.2.2018 mennessä os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.
-
Kirjallisuus

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.
Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-
788. sisältää seuraavat osiot:
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-
104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt;
Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt,
Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian
erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja
nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely,
Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
3. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50
080

4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen
ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita
toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
Oheiskirjallisuus:
6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito.
Duodecim, 2010;126(22):2671-7
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99180.pdf
7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja
pelonhallinta. Tampere University Press, 2008.
http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7406-4.pdf
8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen
Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi34040
11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.:
Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen
Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen
hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-
8. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99179.pdf
13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee
monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy
varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen
suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010
http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/
15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä
kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen
ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103.
Tampereen yliopistopaino, 2012.
17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun
lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12268.pdf
18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa
väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen
seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida.
Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä.
Vastapaino, 2014.
21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

140 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.