Koulutukset

S2-opetukseen tutustuminen STKE105

Aika01.01.2020 - 31.07.2021
Esitiedot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri oppilaitosten suomi toisena kielenä -pedagogiikkaa ja -opetusjärjestelyjä
  • näkee kielikoulutuksen jatkumona ja tunnistaa nivelvaiheiden haasteet
  • osaa seurata opetussuunnitelman toteutumista käytännön opetustyössä
  • ymmärtää opettajan roolin oppimisen tukijana
  • osaa jäsentää oppimisen kannalta keskeisiä tilanteita ja prosesseja sekä palautteen antamisen käytänteitä
  • osaa tarkastella pedagogisia ratkaisuja useista näkökulmista (esim. kieli- ja oppimiskäsitykset, eri oppimisympäristöt, oppimateriaalit, työskentelyn ja eriyttämisen tavat, luokkahuonevuorovaikutus, oppijan roolit) 
  • osaa arvioida kriittisesti omia ennakkokäsityksiään erilaisista koulutusjärjestelyistä.
Opintopisteet5 op
Suoritustapa

Itsenäinen työskentely: kolmen erityyppisen kurssin seuraaminen ja kirjallinen raportti.

Palautuspäivämäärät vahvistuvat myöhemmin.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta90 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
Ilmoittautumiset01.01.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.