Koulutukset

S2-opetukseen tutustuminen STKE105

EsitiedotS2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri oppilaitosten suomi toisena kielenä -pedagogiikkaa ja -opetusjärjestelyjä
  • näkee kielikoulutuksen jatkumona ja tunnistaa nivelvaiheiden haasteet
  • osaa seurata opetussuunnitelman toteutumista käytännön opetustyössä
  • ymmärtää opettajan roolin oppimisen tukijana
  • osaa jäsentää oppimisen kannalta keskeisiä tilanteita ja prosesseja sekä palautteen antamisen käytänteitä
  • osaa tarkastella pedagogisia ratkaisuja useista näkökulmista (esim. kieli- ja oppimiskäsitykset, eri oppimisympäristöt, oppimateriaalit, työskentelyn ja eriyttämisen tavat, luokkahuonevuorovaikutus, oppijan roolit) 
  • osaa arvioida kriittisesti omia ennakkokäsityksiään erilaisista koulutusjärjestelyistä.
Opintopisteet5 op
KouluttajatMilka Kekäläinen
Suoritustapa

Itsenäinen työskentely: kolmen erityyppisen kurssin seuraaminen ja kirjallinen raportti.

Palautuspäivämäärät:
2016: 30.10. ja 10.12.2016
2017: 31.1., 31.3., 31.5., 31.7.2017
Syksy 2017: 31.10., 31.12.2017
2018: 31.1., 31.3. ja 31.5.2018

Oppimistehtävät palautetaan Turun kesäyliopistoon sähköpostitse osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

KirjallisuusKirjallisuustiedot Oppimateriaali-Kopassa.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto
Hinta90 €
Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun 30 €.
IlmoittautumisetJatkuva haku

Haluatko tietoa alkavista kursseista?