Koulutukset

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian lisäpätevyys Valviran laillistamille psykoterapeuteille (40 op)

Kuvaus

Koulutus on täsmäsuunniteltu Valviran laillistamille Kela-päteville yksilöpsykoterapeuteille, jotka toivovat lisäoppia nykyaikaisiin lyhytterapian käytäntöihin ja metodeihin.

Aika14.09.2020 - 31.12.2021

Lähiopetus: 14.-15.9., 26.10., 19.11., 7.12.2020 klo 8.30-15.30
Työnohjaus: 6.10., 10.11., 1.12.2020

Vuoden 2021 lähiopetuksen ja työnohjauksen aikataulut vahvistuvat myöhemmin.

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Valviran laillistamat yksilöpsykoterapeutit.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija voi hakea Kelalta ratkaisukeskeisen psykoterapian lisäpätevyyden aiemman viitekehyksensä lisäksi. Tullakseen valituksi koulutukseen hakijan on oltava jo Valviran laillistama psykoterapeutti.

Tavoite

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet käyttää voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella. Toipumisorientoituneessa lyhytterapeuttisessa viitekehyksessä painotetaan potilaan voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä. Hoito on tavoitteellista ja sitä arvioidaan systemaattisesti yhdessä potilaan kanssa.

Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet hoitaa psykoterapiaan hakeutuvia potilaita lyhytterapeuttisella otteella, jossa tapaamisia on potilaan tarpeesta riippuen 1-30. Lyhytterapialla on selkeä rakenne: sisältö, kesto, tavoitteet ja hoidon mittarit. Täten osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa työssään tuloksellisesti, asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Koulutuksen myötä työntekijän oma työssä jaksaminen, mielekkyydenkokemus ja tavoitteellinen toiminta vahvistuvat.

Opintopisteet40 op
Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä.

 • Toipumislähtöisen ja voimavarakeskeisen hoitoideologian perusteet ja lähtökohdat
 • Asiakaslähtöinen ja yksilöllinen tavoitteen asettaminen psykiatrisessa hoitotyössä. Toipumislähtöisen tavoitteellisen hoitoprosessin osat. Suunnitelmallisen hoitoprosessin luominen yhdessä potilaan kanssa.
 • Ratkaisukeskeisen lyhytterapian potilaslähtöiset arviointi- ja palautekäytännöt. Vaikuttavuuden arviointi.
 • Potilaan elämänjana ja historian/anamneesin tutkiminen voimavarakeskeisesti. Luovuus ja yksilöllisyyden huomiointi potilaan toipumisprosessissa.
 • Hoitoprosessin edistäminen toipumislähtöisin metodein. Hoidon arviointi ja jatkuva seuranta potilaslähtöisesti hänen pystyvyyttään ja toiveikkuuttaan edistäen.
 • Myönteistä mielenterveyttä edistävä muutostyöskentely. Potilaan verkostojen ja vahvuuksien aito hyödyntäminen.
 • Traumojen ja vaikeiden elämänkokemusten voimavarakeskeinen työstäminen lyhytterapeuttisin metodein.
 • Potilaan hoitomotivaation ja hoitomyönteisyyden vahvistaminen. Potilaan pystyvyysuskon ja resilienssin edistäminen.
 • Toipumislähtöisen lyhytterapiaprosessin päättämisen tavat ja potilaan oman toimijuuden edistäminen. Toimivat ja tehokkaat seurantajärjestelmät.
 • Toipumislähtöinen tunnetyöskentely psykiatrisessa hoidossa. Toiveikkuuden vaaliminen ja edistäminen hoitosuhteessa.
 • Potilaan oman toimijuuden tukeminen ja pystyvyysuskon kasvattaminen
 • Mindfulness/tietoisuustaidot toipumislähtöisessä kontekstissa
 • Ryhmämuotoinen toipumislähtöinen työskentely
 • Itsemyötätunnon kasvattaminen lyhytterapiassa
 • Luovat ratkaisukeskeiset lyhytterapian sovellukset

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta (15 lähipäivää), pienryhmätyönohjausta (10 x 2h), toipumislähtöisiä harjoituksia, ratkaisukeskeisen psykoterapian metodiharjoittelua, dokumentoitua lyhytterapeuttista potilastyöskentelyä (100h), vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (10 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa ja omaan lyhytterapeuttiseen hoitotyöhön liittyvä kehittämistehtävä. Koulutuksen kokonaiskesto on 1,5-2 vuotta.

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja:
Sirkku Ruutu
PsM (psykologi), KM (opettaja), VET-psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen viitekehys, Valvira), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), työnohjaaja, tietokirjailija

Suoritustapa

Lähiopetus/seminaaripäivät
Seminaaripäivät koostuvat käytännönläheisestä metodiharjoittelusta ja toipumislähtöisen hoitoideologian soveltamisesta.

Soveltava oman työn kehittämishanke
Kehittämishanke on esimerkiksi toipumisorientoivien ja ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa potilastyössä. Kehittämishanke voidaan toteuttaa yksilötyönä, pareittain tai pienryhmissä. Sen tavoitteena on integroida opittua menetelmäharjoittelua omaan perustyöhön ja kehittää uusia tehokkaampia ja asiakkaan kannalta mielekkäämpiä työmuotoja.

Potilastyö ja sen raportointi

Koulutukseen kuuluu vähintään 100h (vähintään kymmenen eri potilaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Tavoitteena on oman toipumisorientoivan käyttöteorian kirkastaminen, syventäminen ja reflektointi. Potilastyöhön liittyy koulutustyönohjaus.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Vertaisryhmätapaamisten tavoitteena on oman kehittämistehtävän suunnittelu ja arviointi sekä oman lyhytterapeuttisen käyttöteorian syventäminen.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi, puh. 041 4404478.

Turun kesäyliopisto:
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Lisätietoja hakeutumisesta

1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake ks. tästä.
Hakulomakkeen palautus 24.5.2020 mennessä.

Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viikolla 23.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:

 • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. Opiskelijan soveltuvuus tarkistetaan puhelinhaastattelulla.
 • Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan.
 • Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun.
 • Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista.
 • Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.
 • Hakujärjestys.
Hinta

4450 €
Hinta sisältää lähiopetuksen ja työnohjauksen. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana (maks. viisi erää).

Ilmoittautumiset24.05.2020 mennessä
Peruutusehdot

Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Koulutukseen valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.