Koulutukset

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op (Helsinki)

Kuvaus

Aika24.08.2017 - 03.03.2018

24.-26.8.2017
21.-23.9.2017
9.-11.11.2017
11.-13.1.2018
1.-3.3.2018

 (torstaisin klo 10-17, perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16)

PaikkaHelsinki (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kohderyhmä

psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Sisältö

Koulutus perustuu George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Kehokeskeinen terapia on laajennettu versio kognitiivis-behavioraalisesta psykoterapiasta ja siinä käytetään laajaa valikoimaa kehollisia työskentelytapoja. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Perusopinnot antavat opiskelijoille valmiudet lyhytterapian tekemiseen ja tutustuttaa hieman myös pitkän terapian mahdollisuuksiin.

Aiempaa kokemusta kognitiivis-behavioraalisesta psykoterapiasta ei tarvita. Eri suuntausten (psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Koulutuksen tavoitteena on oppia

  • auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
  • auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan
  • motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
  • auttamaan asiakkaita säätelemään negatiivisia tunteitaan
  • auttamaan asiakkaita tavoittamaan ja sallimaan positiivisia tunteitaan
  • auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten flashbackien ja dissosiaatiotilojen kanssa
  • auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat tärkeitä muutoksia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa
  • yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
  • huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit
  • kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin.
Kouluttajat

Bodil Lindfors FT, ryhmäpsykoanalyytikko (VET)

Aune Karhumäki psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja

Suoritustapa

Seminaarit

Seminaari 1. Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan 

Seminaarissa demonstroidaan ja harjoitellaan erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käyttää kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opetellaan strukturoimaan kehollisia menetelmiä käyttävä terapiatunti. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehokeskeisen työskentelyn teoreettista perustaa.

Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

Kehokeskeinen terapia keskittyy vahvasti auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa opetellaan, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa syväluotaavasti potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Myös potilas-terapeutti suhdetta käsitellään. Vuorovaikutukseen keskittyviä uusia kehokeskeisiä menetelmiä esitellään ja harjoitellaan.

Seminaari 3. Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tämä pitää sisällään sekä negatiiviset tunteet, kuten suru, pelko, viha, kateus, häpeä ja syyllisyys, että positiiviset tunteet kuten ilo, nautinto, myötätunto ja ihmetys. Tässä seminaarissa opetellaan, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita.

Tässä seminaarissa tutustutaan myös kehollisiin menetelmiin, jotka voivat auttaa vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Seminaarissa puhutaan sekä itsesäätelystä että vuorovaikutteisesta säätelystä.

Seminaari 4. Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn vaikeasti traumatisoituneiden potiaiden kanssa. Niiden avulla voidaan löytää keinoja selviytyä flashbackien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös työstää traumamuistoja sekä autta potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämä seminaari keskittyy näihin teemoihin ja työtapoihin traumaan liittyvien oireiden hoidossa.

Seminaari 5. Kirjallisuus- ja lopetusseminaari

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutukseen liittyvän kirjallisuuden pohjalta. Koulutuksen kirjallisuuslistan teoksia tarkastellaan 4-6 henkilön ryhmissä, joissa on mahdollisuus myös nostaa esiin henkilökohtaisia teemoja, kysymyksiä ja kiinnostuksen kohteita, joita luettu materiaali herättää. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi.

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä sekä kirjallinen lopputyö.

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614 koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02-278 1811

Lisätietoja hakeutumisestaLähetämme ilmoittautuneille hakulomakkeen, jonka perusteella koulutukseen valitaan enintään 24 henkilöä. Hakulomakkeen palautus 24.5.2017 mennessä.
Hinta

1600 euroa

Huom! Maksun voi suorittaa kolmessa erässä.

Peruutusehdot

Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Haluatko tietoa alkavista kursseista?