Koulutukset

Oppiminen ja koulusuoriutuminen

Aika01.11.2020 - 31.12.2021
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä.

Opintopisteet5 op
Sisältö
 • Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet
 • Aivot ja oppimisvaikeudet
 • Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu
 • Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus
 • Kodin ja koulun yhteistyö.
Kouluttajat

Heta Yli-Länttä

Suoritustapa

Laaja esseetehtävä.

Kirjallisuus
 1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö) Käypä hoito -suositus, 2017. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061
 2. Kaltiala-Heino R, Ranta K & Fröjd S: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
 3. Kehityksellinen kielihäiriö (kehityksellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret). Käypähoito - suositus, 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. https://www.kaypahoito.fi/hoi50085
 4. Kujala T. ym. (toim.) 2012. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti OPH. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/138958_aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.pdf
 5. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216. Luku 7. Muita osia voi hyödyntää soveltavin osin tehtävien ja esseen teossa. 5 (6)
 6. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Käypä hoito -suositus. 2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118
 7. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri-2018_raportti.pdf
 8. Mertaniemi, R. 2018. Vanhempien barometri 2018. Koululaisten vanhempien näkemyksiä lasten koulunkäynnistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. Suomen Vanhempainliitto. https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vanhempien-Barometri-2018_raportti.pdf
 9. Mikkonen K., Nikander K. & Voutilainen A. 2015. Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015:70.
 10. Moilanen I, Mattila M-L, Loukusa S ja Kielinen M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128:1453–62. http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395
 11. Nuorten mielenterveystalo.fi https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx
 12. Puustjärvi A & Luoma I. 2019. Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen? Koulunkäyntikyvyn arviointi ja tukeminen. Lääkärilehti 2/2019, 114-120
 13. Säävälä M. 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. Väestöliitto 2012. Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa.
 14. Vuori M, Tuulio-Henriksson A & Autti-Rämö I. 2018. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Lääkärilehti 19/2018.
 15. Muu verkossa ilmoitettu materiaali
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

80 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset01.11.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.