Koulutukset

Oppiminen ja koulusuoriutuminen

Aika01.10.2018 - 31.12.2019
TavoiteOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunneelämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja
nuorten koulunkäynnissä sekä keinoja niiden tukemiseen.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet.
Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu.
Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun
yhteistyö.

Suoritustapa

Laaja oppimistehtävä. Oppimistehtävän ohjeistus ja palautus Moodlessa. Oppimistehtävän kysymykset ja ohjeet lisätään Moodleen ilmoitettuna
päivänä. Opiskelijalla on 5 viikkoa aikaa tehdä oppimistehtävä, joka
palautetaan Moodleen.

Syksy 2018: 3.12.

Kevät 2019: 4.2., 1.4. ja 3.6.

Kirjallisuus

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.
Duodecim 2016, s. 203-216.
2. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus ja Suomen
vanhempainliitto, 2007.
http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyoh
on.pdf

3. Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen A.: Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja
hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015: 70.
www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto12_2.pdf
4. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50
085

5. Kujala, T. ym. (toim.): Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti.
OPH 2012.
http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_kou
lunkaynti.PDF

6. Kaltiala-Heino, R. ym.: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa.
Duodecim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
7. Räsänen, P.: Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim
2012;128:1168–77. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo10309.pdf
8. Kekäläinen, A. (toim.): Erilaiset oppijat - yhteinen koulu.
Opetushallitus 2006.
http://www.oph.fi/download/47369_erilaiset_oppijat.pdf
9. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

80 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset31.05.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.