Koulutukset

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen

Aika28.09. - 05.10.2019

la 28.9. ja la 5.10.2018 klo 9-16

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Opintopisteet5 op
Sisältö

Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Kouluttajat

Psykologi, psykoterapeutti Minna Hjort

Suoritustapa

Luennot 16 t ja tentti

Kirjallisuus

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.
Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-
491, 493-508, 760-768).sisältää seuraavat osiot:
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys;
Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri
ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II
Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys
ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen;
Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä,
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V
Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin
hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio,
VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio
ja sijoitus
2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo
Mäki Instituutti, 2011.
4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24):
2437-41. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf

Oheiskirjallisuus:
5. Kaltiala-Heino, R. ym.: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa.
Duodecim 2010; 126(17): 2033-9.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
6. Pesonen, A-K.: Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen
kehityksen edellytys. Duodecim 2010; 126: 115-20.
7. Honkanen, M. ym.: Luokanopettaja lapsen
mielenterveydenedistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 126(3):
277-82. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98606.pdf
8. Hermanson, E.: Kotineuvola, terveys syntymästä kouluikään.
Duodecim, 2012 tai aiempi painos 2007 (nimellä Lapsiperheen oma
kirja – terveys syntymästä kouluikään).
9. Kalland, M. & Sinkkonen, J.: Varhaislapsuuden tunnesiteet.
Sanoma Pro, 2011.

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

140 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset16.09.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.