Koulutukset

Kielelliset vuorovaikutustaidot

Aika06.03. - 14.03.2020

6.-7.3.2020 ja 13.-14.3.2020 pe klo 16.30-20.15 ja la klo 9-16

Tavoite
 • tiedostaa, että varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä erilaisten kielellisten identiteettien kehittymistä ja hän tietää pedagogisia keinoja näiden taitojen ja valmiuksien vahvistamiseen
 • ymmärtää puheen ja kielen kehityksenkulun ja sen merkityksen osana laaja-alaista osaamista sekä erottaa tyypilliset yksi- ja monikielisen kehityksen yksilölliset vaihtelut poikkeavista kehityskuluista
 • tietää, miten sanallisen ja sanattoman vuorovaikutuksen keinoin voidaan edistää eriasteista tukea tarvitsevien lasten samoin kuin eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien lasten puheen ja kielen kehitystä ja ehkäistä ennalta ongelmia
 • hallitsee kielitietoisen pedagogiikan keskeisiä menetelmiä ja pystyy toteuttamaan ja arvioimaan niitä monikielisissä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä
 • osaa tukea lapsen puheen ja kielenkehityksen eri osa-alueita, ohjata yksilöllisten luku- ja kirjoitusvalmiuksien kehittymistä
 • tietää lukemaan ja kirjoittamaanoppimisen menetelmiä sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen haastekohtia
 • tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja ymmärtää sen pedagogisen merkityksen lapsen kielen, ajattelun ja mielikuvituksen kehittäjänä sekä tunteiden ilmaisijana
 • on omaksunut keinoja johdattaa lapsia rikkaaseen ja luovaan kielelliseen ilmaisuun sekä hallitsee sanataiteen, draaman ja kirjallisuuskasvatuksen menetelmiä, joilla voi tukea sekä lapsen spontaania ilmaisua että yhteistä, luovaa prosessia

Opiskelijalla on valmiudet havainnoida, tukea ja kehittää lasten kielellisiä sekä tunnistaa kielellisiä vaikeuksia.

Opintopisteet6 op
Sisältö
 • kielen (fonologinen, semanttinen, morfosyntaktinen ja pragmaattinen) ja kielellisen tietoisuuden kehitys syntymästä kouluikään
 • vuorovaikutustaidot, kerronta- ja keskustelutaidot, tilannetietoinen kielenkäyttö
 • opettajat ja vanhemmat kielellisen vuorovaikutuksen tukijoina
 • kielen kehityskulku kuullun ja luetun ymmärtämiseen ja luku- ja kirjoittamisvalmiuksiin
 • monilukutaito
 • lastenkirjallisuus, draama ja luova ilmaiseminen
 • lapsen kielellisen kehityksen havainnoiminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen
 • lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen menetelmiä
 • tieto- ja viestintätekniikan käyttö lasten kielellisten taitojen kehittämisessä
 • kaikkia opintojakson sisältöjä tarkastellaan päiväkodin ja koulun kasvavan kielellisen moninaisuuden näkökulmasta (inkluusion periaate)
 • velvoittavat asiakirjat (soveltuvin osin): varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) sekä esi- että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)
KouluttajatVastuuopettaja: KT Riitta Korhonen
Suoritustapa

Kirjallinen tentti ja harjoitustyöt. Kirjallinen tentti sisältää luennot, ryhmäopetuksen ja tentittävän kirjallisuuden.

Luento-opetus 16 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 136 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Morrow, L. 2005. Literacy Development in the early years. Helping children to read and write. Boston: Ally ja Bacon. (soveltuvin osin)
2. Loukusa, S. & Paavola, L. (toim.) 2011. Lapset kieltä käyttämässä. PS-kustannus. (soveltuvin osin)
3. Lisäksi yksi kirja tai 3 ajankohtaista artikkelia, jotka ilmoitetaan opintojakson alussa.

EmoyliopistoTurun yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.