Koulutukset

Johdatus kasvatustieteisiin

Aika14.05. - 28.05.2020

Lähiopetus: to 14.5. klo 17.00-18.30 ti 19.5., ke 20.5., ti 26.5. ja to 28.5.2020 klo 17.00-20.15

Opintoinfo
ennen ensimmäistä luentoa 14.5.2020 klo 16.30-17.00.

Opetus järjestetään tarvittaessa etäopetuksena.

Paikka

Turku

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa -kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet
  • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
  • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
  • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t.
Kirjallinen tentti

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Muu informaatio

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin –opintojakson erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suorittaa hän Johdatus kasvatustieteisiin -jakson tenttimällä teokset:

  • Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. 2017. (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75. Juväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen seura, sivut 9-165.
  • Raittila, R., Liinamaa, T. & Tuominiemi, L. 2017. Tulevaisuuteen suuntautuva varhaiskasvatustiede. Kasvatus & Aika 11 (3), 60–69.
  • Siljander, P. 2015. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Tampere: Vastapaino.
  • Saari, A. 2008. Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: soveltava tutkimus ja hallinta. Kasvatus & Aika 1 (1), 41–55.
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset03.05.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.