Koulutukset

Johdanto lääketieteen perusteisiin

Aika27.10. - 31.12.2018

Johdantoluennot: la 27.10.2018 klo 10-15
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys lääketieteen kehityksestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset kansantaudit ja luetella keinoja, miten niitä
voidaan ehkäistä ja hoitaa.

Opintopisteet5 op
Sisältö

Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat, keskeiset kansantaudit, niiden riskitekijät ja ko. sairauksien ehkäisemisen perusperiaatteet sekä lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelun ja käytön perusteet.

Kouluttajat

Erikoislääkäri Soile Jungewelter (johdantoluennot)
Prof. Olli-Pekka Ryynänen (verkkoluennot)

Suoritustapa

Johdantoluennot (5 h), verkkoluennot ja oppimistehtävät/ verkkotentti.

Kirjallisuus

1) Aro A, Mutanen A, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede, Duodecim, 2015.
2) Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, Aittasalo M, Terveysliikunta, Duodecim, 2011
3) Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S (toim), Turvallinen lääkehoito, Opas
lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa,
THL, 2016. Verkossa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1
4) Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010.Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf
5) Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Verkossa:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsem
ussuositukset_2014_fi_web.3_es.pdf

Hinta

140 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset15.10.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.