Koulutukset

Hanketoimijaksi – koulutusta hankkeen hakemiseen ja hallinnointiin (verkkokurssi)

Kuvaus

Vi­li­see­kö pääs­sä­si ke­hit­tä­mis­i­de­oi­ta, joi­den eteen­päin vie­mi­seen tar­vit­tai­siin ra­hoi­tus­ta? Kai­paat­ko han­ke­o­saa­mi­see­si päi­vi­tys­tä? Mitä eri­lai­sia ra­hoi­tus­ka­na­via hank­kei­den ha­ke­mi­sen on ole­mas­sa? Mi­ten han­ket­ta hal­lin­noi­daan? Tie­dät­kö mikä on Flat rate tai Lump sum? Jos vas­ta­sit jo­hon­kin edel­lä mai­ni­tuis­ta ky­sy­myk­sis­tä kyl­lä, on Han­ke­toi­mi­jak­si - kou­lu­tus­ta hank­keen ha­ke­mi­seen ja hal­lin­noin­tiin suun­ni­tel­tu juu­ri si­nul­le.

Aika12.04. - 20.09.2018

Tors­tai­sin 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 13.9. ja 20.9.2018 klo 14.00–15.30

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii kai­kil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat han­ke­ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mis­ta ja tar­vit­se­vat sii­hen tie­toa ja osaa­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti jul­kis­hal­lin­non toi­mi­jat, mut­ta myös yh­dis­tys­ten ja yri­tys­ten ke­hit­tä­mi­ses­tä ja han­ke­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neet hyö­ty­vät kou­lu­tuk­ses­ta.

Sisältö

12.04. Tar­ve, ta­voi­te ja vai­kut­ta­vuus

 • Tar­ve on han­ke­suun­nit­te­lun pe­rus­ta
 • Ke­hit­tä­mis­toi­mien tar­peen tun­nis­ta­mi­nen ja uu­sien näkö­kul­mien et­si­mi­nen
 • Ta­voit­teen muo­toi­le­mi­nen hank­kee­seen so­pi­vak­si
 • Toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­ti; mi­ten, mil­loin ja mil­lä työ­ka­luil­la

We­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään han­ke­ha­kuun liit­ty­vien taus­ta­te­ki­jöi­den mer­ki­tys­tä var­si­nai­ses­sa han­ke­haus­sa. Osal­lis­tu­jat saa­vat työ­vä­li­nei­tä sii­hen mi­ten han­ke­idea työs­te­tään ta­voit­teil­taan so­pi­vak­si ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mis­ta aja­tel­len. Toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­ti on han­ke­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­ses­sa haas­teel­li­nen osio. We­bi­naa­ri an­taa työ­vä­li­nei­tä vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­nin suun­nit­te­luun. Osal­lis­tu­jat saa­vat oh­jeet mah­dol­li­sen oman ke­hit­tä­mis­i­de­an työs­tä­mi­seen ja jat­ko­ja­los­ta­mi­seen.

19.04. Ra­hoi­tus­ka­na­vat ja ra­hoit­ta­jat; Mi­hin oma idea is­tuu?

 • Ra­ken­ne­ra­has­tot, mi­nis­te­ri­öt ja kan­sain­vä­li­set ra­hoi­tus­ka­na­vat eli ESR, EAKR, OKM, TEM, ERAS­MUS ja NordP­lus -hank­kei­den ha­ke­mi­nen

26.4.

 • STEA ja Maa­seu­tu­ra­has­to
 • Ra­hoi­tus­ka­na­vat ja ra­hoit­ta­jat osi­os­sa pe­reh­dy­tään sii­hen, mil­lai­sia eri­lai­sia ra­hoi­tus­ka­na­via on tar­jol­la.
 • Mi­ten ja mil­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa eri ra­hoi­tus­ka­na­via hyö­dyn­ne­tään?
 • Mil­loin haku­ajat ovat ja mi­ten ra­hoi­tus­ta ha­e­taan?
 • Mi­hin ra­hoi­tus­muo­toon oma ide­a­ni so­pi­si par­hai­ten?

We­bi­naa­reis­sa esi­tel­lään ta­val­li­sim­mat han­ke­ra­hoi­tuk­sen ka­na­vat sekä esi­tel­lään eri ra­hoi­tus­ka­na­vien eri­tyis­piir­tei­tä. Osal­lis­tu­jat saa­vat tie­toa eri ra­hoi­tus­ka­na­vien haku­a­jois­ta ja mi­ten han­ke­haku eri ra­hoi­tus­ka­na­vien kaut­ta teh­dään.

03.05. Yh­teis­työ­kump­pa­nit, si­dos­ryh­mät ja vies­tin­tä

 • Hank­keen to­teut­ta­mi­sen ja ke­hit­tä­mis­toi­min­nan kan­nal­ta kes­kei­set yh­teis­työ­kump­pa­nit ja ke­hit­tä­mis­toi­min­nan kan­nal­ta kes­kei­nen koh­de­ryh­mä
 • Tar­vit­ta­vien yh­teis­työ­so­pi­mus­ten laa­ti­mi­nen
 • Vies­tin­tä­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen ja so­pien vies­tin­tä­ka­na­vien va­lit­se­mi­nen koh­de­ryh­mäl­le ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le

We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään hank­kei­den suun­nit­te­lus­sa ja to­teut­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­van yh­teis­työ­ver­kos­ton hah­mot­ta­mi­seen sekä tu­tus­tu­taan vies­tin­tä­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen.

13.09. Hank­keen to­teut­ta­mi­nen

 • Han­keen to­teut­ta­mi­nen re­surs­si­te­hok­kaas­ti ja ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti
 • Yh­teis­työ koh­de­ryh­män ja si­dos­ryh­mien kans­sa
 • Han­kin­to­jen kil­pai­lu­tuk­set
 • Seu­ran­ta­tie­to­jen ke­rää­mi­nen
 • La­dul­lis­ten ja mää­räl­lis­ten ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­sen seu­ran­ta
 • Han­ke­suun­ni­tel­man muu­tos­tar­pei­den tun­nis­ta­mi­nen ja muu­tos­ha­ke­mus

We­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään hank­keen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­viä eri­tyis­piir­tei­tä ku­ten seu­ran­ta­tie­to­jen ke­rää­mis­tä ja han­kin­to­jen kil­pai­lu­tuk­sia. Myös hank­kees­sa mah­dol­li­ses­ti eteen tu­le­vat muu­tos­tar­peet ja nii­hin re­a­goi­mi­nen kä­si­tel­lään kou­lu­tuk­ses­sa.

20.09. Hank­keen hal­lin­noin­ti, ra­por­toin­ti ja sää­dök­set

 • hank­keen kus­tan­nus­ar­vio ja tuki­kel­poi­set kus­tan­nuk­set
 • hank­keen kir­jan­pito suh­tees­sa han­ke­pää­tök­seen ja hank­keen eh­toi­hin
 • mak­sa­tus­ha­ke­mus
 • hank­keen do­ku­men­toin­ti ja seu­ran­ta­tie­dot
 • ra­por­toin­ti
 • han­ke­toi­min­taan liit­ty­vä lain­sää­dän­töä, kes­kei­set sää­dök­set ja mää­räyk­set

We­bi­naa­rin ai­ka­na pe­reh­dy­tään ly­hy­es­ti hank­keen hal­lin­noin­tiin liit­ty­viin käy­tän­nön ky­sy­myk­siin sekä mm. mak­sa­tus­ha­ke­muk­sen laa­ti­mi­seen. We­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään myös han­ke­toi­min­taan liit­ty­vää lain­sää­dän­töä, sää­dök­siä ja mää­räyk­siä.

Kouluttajat


Nii­na Puu­ma­lai­nen, ke­hi­tys­joh­ta­ja, KM, am­ma­til­li­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja, NTM, opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys


Lee­na Toi­va­nen, han­ke­pääl­lik­kö, KTM, opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys, NTM


Rii­na Hut­tu­nen, han­ke­pääl­lik­kö, kou­lu­tus­pääl­lik­kö, Ag­ro­lo­gi (YAMK), opet­ta­jan pe­da­go­gi­nen pä­te­vyys, NTM

Suoritustapa

To­teu­tus verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen sen al­kua.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Tommi Vuorinen, tommi.vuorinen@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1148
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Muu informaatio

Koulutus toteutetaan yhteistyönä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Hinta100 euroa
Ilmoittautumiset12.04.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.