Koulutukset

Eri-ikäiset työyhteisössä AY7025109

Aika09.10.2020 - 31.12.2021
Tavoite

Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

Opintopisteet2 op
Sisältö

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

KouluttajatKM Krista Sutinen
SuoritustapaItsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.
Kirjallisuus

Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nik-kanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat.

Lisäksi vähintään kahta muuta seuraavista: 1) Alasoini, T. (2014). Työn organisoinnin muutostrendit: teknistaloudellinen ja sosio-kulttuurinen näkökulma. TEM/Työn tulevaisuus seminaari 5.5.2014. 2) Ilmarinen, J. (2005). Työtoveri toista sukupolvea. 3) Lämsä, A-M. & Hautala, T. (2004). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. 4) Petäjäniemi, T. (2005). Eri-ikäiset samassa työyhteisössä. Artik-keli Ilmarinen. 5) Pyöriä, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaa-tion menestys. 6) Pyöriä, P., Saari, T., Ojala, S. & Siponen, K. (2013). Onko Y-sukupolvi toista maata? Nuorten työorientaatio 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla. Hallinnon tutkimus, 32(3), 197–212. 7) Siltala, J. (2007). Työelämän huonontumisen lyhyt historia - mukana uudet huononnukset. Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. 2. uudistettu laitos. 8) Turunen, T. (2012). Työorientaatiot muutok-sessa? Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:4.

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

70 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.