Koulutukset

Dialoginen ja voimavarakeskeinen perhetyö (30 op)

Aika22.01. - 18.12.2019

1. jakso 22.-23.1.2019
2. jakso 12.-13.3.2019
3. jakso 2.-3.5.2019
4. jakso 28.-29.5.2019
5. jakso 3.-4.9.2019
6. jakso 1.-2.10.2019
7. jakso 14.-15.11.2019
8. jakso 17.-18.12.2019

Työskentelyajat: Opintojakson ensimmäinen päivä klo 10-17 ja toinen päivä klo 9.00-15.30

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kuntoutusalan työtekijöille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan perheiden ja verkostojen kanssa työskentelyssä.

Tavoite

Tavoitteena on perehdyttää osanottajat perhekeskeisen työskentelyn perusfilosofiaan ja menetelmiin asiakas- ja auttamistyössä. Tavoitteena on vahvistaa osanottajien omia ja tiimissä työskentelevien yhteisiä kykyjä kohdata erilaisia lapsia ja perheitä sekä verkostoja.

Tarkoituksena on tarjota osanottajille avartavia näkökulmia ja ideoita, jotka entisestään vahvistaisivat moniammatillista tiimityötä, jalkautuvaa työotetta ja edistäisivät yhteistyötä peruspalvelujen, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon, jne. kesken, jotta lapsen tai nuoren ja perheen tarkoituksenmukainen tuki ja/tai hoito olisi tavoitteellista ja tuloksellista.

Koulutuksen jälkeen osanottajilla on yhteinen teoreettinen ymmärrys perhe- ja verkostokeskeisestä työotteesta sekä käytännön kykyjä toimia hoidollisesti suoraan lapsen ja hänen sosiaalisen verkoston kanssa.

Opintopisteet30 op
Sisältö

Koulutuksen aikana perehdytään seuraaviin teoreettisiin lähestymistapoihin ja menetelmällisiin ideoihin:

  • perhe- ja verkostokeskeisyyden taustateoriana sosiaalinen konstruktionismi
  • dialogisuus työntekijän ihmiskäsityksenä, asenteena ja kliinisenä menetelmänä
  • narratiivinen eli tarinallinen tapa jäsentää todellisuutta ja inhimillisiä ongelmia sekä voimavarakeskeiset menetelmät asiakkaiden toimijuuden vahvistajina
  • työntekijän itsereflektiivisyys ja reflektiiviset työskentelyprosessit

Koulutus perustuu prosessioppimiseen ja edellyttää aktiivista läsnäoloa sekä valmiutta tutkia omia ajattelu- ja toimintatapoja. Oppimistapoja ovat luennot, keskustelut, harjoitukset, itsereflektiot, opetukselliset työnohjaustapaukset, vertaisryhmäopiskelu, kirjallisuuden ja artikkelien lukeminen sekä kehittävä omien työskentelytapojen tutkimus.

Oppimisen fokus: Miten minun ja meidän kannattaa olla, ajatella, kertoa ja toimia, jotta asiakkainamme olevien lasten ja nuorten sekä perheiden ja heidän verkostojensa kyvykkyys jatkaa omaa elämäänsä vahvistuisivat?

Kouluttajat

Eija-Liisa Rautiainen on koulutukseltaan psykologian tohtori, vaativan erityistason perheterapeutti ja työnohjaaja (www.dialogic.fi). Eija-Liisa Rautiaisella on kahdenkymmenen vuoden työkokemus aikuispsykiatrian avohoidosta ja hän on toiminut kouluttajana ja työnohjaajana yli kymmenen vuoden ajan sosiaali- ja terveysalalla. Hän toimii tällä hetkellä pääkouluttajana Dialogicin perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutuksissa.

Lassi Pruuki on koulutukseltaan teologian tohtori, perhe- ja pariterapiakouluttaja ja työnohjaaja (www.dialogic.fi). Hän on työskennellyt aikaisemmin yliopistonlehtorina ja professorina Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä hän toimii työnohjaajana, perhe- ja pariterapiakoulutusten kouluttajana ja voimavarakeskeisten työnohjaajakoulutusten pääkouluttajana.

Suoritustapa

Koulutus sisältää 16 (8 x 2 päivänjaksoa) lähiopetuspäivää eli 128 oppituntia.
Sekä etäopiskelua, joka koostuu:
- vertaisryhmätyöskentelystä 36 oppituntia,
- lähiopetukseen ja vertaisryhmiin valmistautumisesta 164 oppituntia,
- teorian lukemisesta 312 oppituntia,
- oman perhe- ja verkostotyön kehittävä tutkimus 160 oppituntia.

Koulutuksen kokonaistuntimäärä on 800 oppituntia, joka vastaa 30 opintopistettä.

Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena. risku@turunkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen valitaan osallistujat hakemusten perusteella. Täytä ensin ilmoittautuminen nettilomakkeellaamme ja lähetä sen jälkeen vapaamuotoinen  hakemus Turun kesäyliopistoon. Hakemuksesta tulee käydä ilmi: hakijan nimi, ikä, ammatti, nykyinen työtehtävä ja perustelut koulutukseen hakeutumiselle.

Hakemukset toimitetaan 15.11.2018 mennessä Turun kesäyliopistoon: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi.

Hinta

2450 €
Maksun voi suorittaa useammassa erässä.

Ilmoittautumiset15.11.2018 mennessä
Peruutusehdot

Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän 15.11.2018 jälkeen. Koulutukseen valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.