Koulutukset

Asiakas- ja potilaslaki - uusi laki voimaan 2020 alkaen

Kuvaus

Uusi Asiakas- ja potilaslaki sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan osallistumiseen, kohteluun, itsemääräämisoikeuteen ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Laki kumoaa sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain. Laki tulee olennaisesti muuttamaan sekä julkisten että yksityisten toimijoiden omaa ohjeistusta, toimintatapoja, teknistä valvontaa, työntekijöiden koulutusta ja valvontaa sekä esimiesten vastuita.

STM:n lakiehdotus on lausuntokierroksella. Hallituksen esitys tulee eduskuntaan syyskaudella 2018. Kouluttaja seuraa lainsäädäntötyötä ja koulutuksen sisällön ajantasaisuus varmistuu koulutuksen alla.

Aika14.03.2019

14.3.2019 klo 9-15
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, yksityiset terveyspalveluyritykset, johtajat, päälliköt ja esimiehet, työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut sekä luottamusmiehet, sosiaali- ja potilasasiamiehet.

Sisältö

Uusi Asiakas- ja potilaslaki vahvistaa asiakkaan ja potilaan perusoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta, säätelee lain tasolla rajoitustoimenpiteet sekä kaiken kaikkiaan vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Muistisairaat ovat suurin yksittäinen ryhmä, jota uusi laki koskee. Laissa on myös säännökset aivovamman saaneiden henkilöiden osalta, joiden kyky päätöksentekoon on merkittävästi alentunut. Laki säätelee myös tahdosta riippumatonta psykiatrista hoitoa ja tahdosta riippumatonta päihteiden käyttäjien hoitoa. Koulutuksessa uusi lainsäädäntö käydään läpi aitojen tilanteiden, valvontaviranomaisten päätösten ja oikeuskäytännön avulla.

Alustava sisältö:

Asiakkaan ja potilaan oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa

 • hyvän sosiaali- ja terveydenhuolto, hyvä kohtelu ja mikä on asiakaan ja potilaan etu
 • lapsen etu
 • äidinkielen ja kulttuuritaustan huomioon ottaminen
 • asiakkaan, laillisen edustajan ja läheisen tiedonsaantioikeus
 • asiakkaan ja potilaan velvollisuus myötävaikuttaa palvelujen toteuttamiseen

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus

 • mitä itsemääräämisoikeus on
 • alaikäisen asema
 • lapsen oikeus kasvuun ja kehitykseen

Asiakkaan ja potilaan päätöksenteon tukeminen

 • nimetty tukihenkilö, omaiset tai läheiset
 • asiakkaan ja potilaan päätöksenteon turvaaminen

Asiakkaan ja potilaan hoitotahto

 • hoitotahto ja sen noudattaminen
 • hoitotahdon ilmaiseminen ja kirjaaminen
 • neuvonta ja ohjaus
 • kiireelliset tilanteet

Palvelujen järjestäjän ja tuottajan yleiset velvollisuudet itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi

 • yleinen suunnitelma
 • henkilöstön riittävyys ja osaaminen
 • tilat ja välineet
 • velvollisuus järjestää tarvittavat palvelut ja hoito rajoitustoimenpiteiden käytön ehkäisemiseksi

Pitkäaikaisesti alentunut itsemääräämiskyky

 • oikeus erityiseen suojeluun
 • itsemääräämiskyvyn arvioinnin toteuttaminen ja sisältö
 • oikeus osallistua arviointiin
 • itsemääräämiskyvyn alenemista koskeva päätös
 • palvelutarpeen arvionti ja sen järjestämistä koskevat päätökset
 • itsemääräämisoikeutta turvaava suunnitelma
 • tietojen luovuttaminen

Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen edellytykset sosiaalipalveluissa

 • rajoitustoimenpiteiden käytön yleiset edellytykset
 • käytettävien keinojen valinta ja rajoittamisen toteuttaminen
 • rajoitustoimenpiteet työtoiminnassa, vammaisten henkilöiden päivätoiminnassa ja vammaisten henkilöiden asumispalveluissa
 • rajoitustoimenpiteet tehostetussa palveluasumisessa, laitospalveluissa ja päivätoiminnassa

Rajoitustoimenpiteet sosiaalipalveluissa

 • kiinnipitäminen
 • putoamista estävät välineet
 • lyhytaikainen erillään pitäminen
 • rajoittavat välineet
 • aineiden ja esineiden haltuunotto
 • henkilöntarkastus
 • valvottu liikkuminen
 • lyhytaikainen poistumisen estäminen
 • ovien lukitseminen
 • yhteydenpidon rajoittaminen
 • teknisen välineen käyttö
 • rajoitustoimenpiteistä päättävä henkilö ja toimenpiteen toteuttaja

Tahdosta riippumaton huolenpito sosiaalihuollon palveluyksikössä

Rikokseen liittyvä tahdosta riippumaton huolenpito

 • velvoitteinen avohuolto

Rajoitustoimenpiteet tahdosta riippumattoman huolenpidon aikana

 • poistumisen estäminen, eristäminen, sitominen

Toimenpiteet rajoitustoimenpiteiden käyttämisen jälkeen sosiaalipalveluissa ja terveyden- ja sairaanhoidossa

Rajoitustoimenpiteet terveyden- ja sairaanhoidossa

 • kiinnipitäminen, putoamista estävät välineet, rajoittavat välineet tai asusteet, aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus, henkilönkatsastus, valvottu liikkuminen, yhteydenpidon rajoittaminen, teknisen välineen käyttö
 • poistumisen estäminen kiireellisen terveydenhuollon toteuttamiseksi
 • välttämättömän terveydenhuollon antaminen ilman potilaan lupaa
 • lääkehoidon antaminen ilman potilaan lupaa
 • henkilökohtaisen hygieniaan liittyvät rajoitustoimenpiteet
 • ravitsemukseen liittyvät rajoitustoimenpiteet
 • eristäminen
 • sitominen

Hoito tahdosta riippumatta päihteiden käytön vuoksi

 • ilmoittaminen salassapitovelvollisuuden estämättä
 • terveyskeskuksen selvittämisvelvollisuus ja hoitoon lähettäminen
 • hoitoon määräämisen edellytykset
 • henkilön kuuleminen ja hoitoon määrääminen
 • rajoitustoimenpiteet päihteiden käyttäjän tahdosta riippumattoman hoidon aikana

Psykiatrinen hoito tahdosta riippumatta

 • ilmoittaminen salassapitovelvollisuuden estämättä
 • poliisin ja terveyskeskuksen velvollisuudet
 • lääkärin velvollisuudet ja tarkkailu
 • hoitoon määräämisen edellytykset ja henkilön kuuleminen
 • omasta tahdosta hoitoon otetun määrääminen hoitoon hänen tahdostaan riippumatta
 • rajoitustoimenpiteet tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon aikana

Oikeuspsykiatrinen tutkimus ja hoito tahdosta riippumatta

Rajoitustoimenpiteet oikeuspsykiatrisen hoidon ja velvoitteisen avohoidon aikana

Oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon kansainvälinen toimeenpano

Toimenpiteet rajoitustoimenpiteiden käyttämisen jälkeen terveyden- ja sairaanhoidossa

Oikeus päästä henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeen selvittämiseksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen oikeus saada virka-apua ja kuljetusten toteuttaminen

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivalta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Eettinen neuvottelukunta ja asiamiehet

Oikeussuojakeinot

 • muistutus ja kantelu
 • muutoksenhaku ja täytäntöönpano
Kouluttajat

Varatuomari, OTM Kaija Kess

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Hinta250 €
Ilmoittautumiset28.02.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.