Koulutukset

Alkukasvatuksen matematiikka

Aika18.04. - 25.04.2020

la 18.4. ja la 25.4.2020 klo 9-17
Tavoite

Opiskelija

  • ymmärtää lapsen matemaattisen ajattelun piirteitä ja kasvuympäristön merkityksen ajattelun ja asenteiden kehittymiselle
  • osaa havainnoida lapsen matemaattisiavalmiuksia ja asenteita
  • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattistentietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
  • tuntee esi- ja alkuopetuksen matematiikanopetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
  • osaa hyödyntää arkisia tilanteita, pelejä ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet2 op
Sisältö

- esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet matematiikanosalta

- oppiaineelleja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat

- toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat

- matemaattinen ajattelu ja lapsen kiinnostuksen herättäminen arjen ilmiöiden matemaattiseen havainnointiin

- lukukäsitteen kehittyminen ja kehittymistä tukevat oppimisympäristöt

- peruslaskutoimitusten ja geometrian opettaminen erilaisin opetusmenetelmin

matemaattisen minäkuvan kehittyminen ja tukeminen

Kouluttajat

Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Anu Tuominen

Suoritustapa

Kirjallinen tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen, harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 12 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 33 t.

Kirjallisuus

1. Aunio, P., Hannula, M. M. & Räsänen, P. 2004. Matemaattisten taitojen varhaiskehitys. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T., Ahonen, & P. Malinen (toim.) Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti, koulutuksen tutkimuslaitos, s. 198–218.
2. Clements D. H. & Sarama, J. 2009. Learning and teaching early math. The learning trajectories approach. Routledge: New York, 2. korjattu painos, s. 1-123. (soveltuvin osin)
3. Hannula, M. M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen aikana: Mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? Teoksessa J. Lepola & M.M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 129–150.
4. Ikäheimo, H. & Risku, A.-M. 2004. Matematiikan esi- ja alkuopetuksesta. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T., Ahonen, & P. Malinen (toim.) Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti, koulutuksen tutkimuslaitos, s. 222-239.
5. Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopisto: Oppimistutkimuksen keskus. (soveltuvin osin)
6. Mattinen, A., Hannula, M. M., & Lehtinen, E. 2006. Katsotaanpas kuinka monta jalkaa tällä toukalla on! - Lapsen ohjaaminen lukumäärien havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Teoksessa J. Lepola & M. M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 155-180.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset06.04.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.