Koulutukset

Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys

Aika20.09. - 26.10.2019

pe 20.9. klo 17.00-20.15 (Sura)
pe 27.9. klo 17.00-20.15 (Sura) ja la 28.9. klo 10-16 (Korhonen)
pe 25.10. klo 17.00-20.15 (Korhonen) ja la 26.10.2019 klo 10-16 (Korhonen)

Tavoite

Opiskelija

  • oivaltaa, että inkluusion periaate ja varhaiskasvatusta, esi- ja alkuopetusta koskevat opetussuunnitelmat velvoittavat varhaiskasvattajia ja opettajia vastamaan eriasteista tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin
  • ymmärtää varhais- ja alkukasvatusikäisten lasten (0-8v) kehityksen ja sen kontekstuaalisuuden merkityksen epäsuotuisan kehityksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä
  • tietää ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyyn kehityspsykologisista lainalaisuuksista ja kehityksen riski- ja suojatekijöistä
  • hallitsee perusteet lapsen kehityksen, oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen tukemisessa sekä osaa soveltaa niitä ohjausvuorovaikutuksessa
  • osaa havainnoida lasten kehitystä arviointi-, haastattelu- ja ohjaustilanteissa
Opintopisteet5 op
Sisältö
  • uusimpia teoreettisia näkemyksiä ja sovelluksia ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityksen keskeisistä sisältöalueista
  • aikuisen ja lapsen ohjausvuorovaikutuksen ja lapsiryhmän toiminnan havainnoinnin, ja arvioinnin ja tukemisen harjoittelua
  • lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan ja vanhempien yhteistyönä
KouluttajatVTL Sirkka Sura ja KT Riitta Korhonen
Suoritustapa

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti. Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen, harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 18 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 107 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1.  Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.
2. Määttä, S. ym. 2017. Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Tilannekartoitus. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:17.
3. Mattinen, A. & Hannula-Sormunen, M. 2017. Lapsen matemaattinen maailma ja ajattelu. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 4. uudistettu painos. PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1811

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.