Koulutukset

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa

Aika08.11. - 09.11.2019

8.-9.11.2019 pe klo 17-20.15 ja la klo 9-16

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö

Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Kouluttajat

Psykologi, psykoterapeutti Minna Hjort

Suoritustapa

Luennot 12 h ja essee

Kirjallisuus

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.
Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot:
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt;
Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian
erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely,
Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
3. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
Oheiskirjallisuus:
6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim, 2010;126(22):2671-7
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99180.pdf
7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta. Tampere University Press, 2008.
http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7406-4.pdf
8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi34040
11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.: Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-
8. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99179.pdf
13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010
http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/
15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103. Tampereen yliopistopaino, 2012.
17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12268.pdf
18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida. Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä. Vastapaino, 2014.
21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

140 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset25.10.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.