Koulutukset

Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys

Aika01.09. - 31.10.2019

syys-lokakuu 2019

Tavoite

Opiskelija

  • oivaltaa, että inkluusion periaate ja varhaiskasvatusta, esi- ja alkuopetusta koskevat opetussuunnitelmat velvoittavat varhaiskasvattajia ja opettajia vastamaan eriasteista tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin
  • ymmärtää varhais- ja alkukasvatusikäisten lasten (0-8v) kehityksen ja sen kontekstuaalisuuden merkityksen epäsuotuisan kehityksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä
  • tietää ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyyn kehityspsykologisista lainalaisuuksista ja kehityksen riski- ja suojatekijöistä
  • hallitsee perusteet lapsen kehityksen, oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen tukemisessa sekä osaa soveltaa niitä ohjausvuorovaikutuksessa
  • osaa havainnoida lasten kehitystä arviointi-, haastattelu- ja ohjaustilanteissa
Opintopisteet5 op
Sisältö
  • uusimpia teoreettisia näkemyksiä ja sovelluksia ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityksen keskeisistä sisältöalueista
  • aikuisen ja lapsen ohjausvuorovaikutuksen ja lapsiryhmän toiminnan havainnoinnin, ja arvioinnin ja tukemisen harjoittelua
  • lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan ja vanhempien yhteistyönä
KouluttajatVastuuopettaja: KT Riitta Korhonen
Suoritustapa

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti. Kirjallisessa tentissä tentitään sekä kirjat että luentojen, harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 18 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 107 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1.  Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.
2. Määttä, S. ym. 2017. Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Tilannekartoitus. Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2017:17.
3. Mattinen, A. & Hannula-Sormunen, M. 2017. Lapsen matemaattinen maailma ja ajattelu. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 4. uudistettu painos. PS-kustannus.

EmoyliopistoTurun yliopisto
Ilmoittautumiset01.09.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.